fot_bg01

تحقیق علمی

تحقیق علمی

برد لیزری، رادار لیزری، مشاهده اتمسفر.
به طور کلی، اکثر سنسورهای فاصله لیزری موجود در سیستم های پیشگیری از برخورد خودرو از پرتو لیزر برای شناسایی فاصله بین وسیله نقلیه جلو یا پشت وسیله نقلیه هدف به صورت غیر تماسی استفاده می کنند.هنگامی که فاصله بین خودروها کمتر از فاصله ایمنی از پیش تعیین شده باشد، سیستم ضد برخورد خودرو به ترمز اضطراری خودرو، یا به راننده هشدار صادر می کند، یا سرعت خودرو هدف جامع، فاصله خودرو، فاصله ترمز خودرو، زمان پاسخگویی، مانند به عنوان قضاوت و پاسخ فوری به رانندگی ماشین، می تواند بسیاری از تصادفات رانندگی را کاهش دهد.در بزرگراه، مزایای آن آشکارتر است.

2023.1.30 (1)822
2023.1.30 (1)823
2023.1.30 (1)821
2023.1.30 (1)820